Documents

Imprimir aquesta pàgina
2020 Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiologia
Actualització de l’Informe del Consell de Col·legis amb l’objectiu d’analitzar el possible abast d’aquesta eventual invasió de competències per part dels tècnics en imatge per al diagnòstic, el seu impacte des dels diversos vessants, les mesures a adoptar i, si s’escau, les accions a emprendre.  Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiologia.
El CCIIC celebra els avenços en prescripció infermera per al tractament de ferides, tot i que considera insuficients els fàrmacs inclosos en la Guia
La Resolució de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es valida la «Guia per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les/els infermers/es de: Ferides», recollida al BOE deL 29 d'octubre, no recull la totalitat de medicaments proposada per la Comissió d'Expertes de Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Els col·legis catalans advoquen per una ampliació del capítol de medicaments que garanteixi l'autonomia de la cura infermera en l'abordatge de ferides cròniques i úlceres per pressió. El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha rebut de bon grat disposició del Ministerio de Sanidad, sobre la validació de la «Guia per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les/els infermers/es de: Ferides», a proposta de la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salud i recollida en BOE del passat 29 d'octubre. Un "gran avanç per a la professió" segons la màxima representació de la infermeria catalana que, després d'anys de lluita, veu materialitzada una reivindicació històrica com és la competència de prescripció infermera. Tot i això, el Consell lamenta que el protocol de dispensació arribi "retallat" pel que a fàrmacs subjectes a indicació es refereix i que no s'hagin inclòs la totalitat de medicaments proposats per la Comissió d'Expertes del CCIIC. "El tractament de les ferides cròniques i de les úlceres per pressió (UPP) és un dels àmbits d'expertesa de la cura infermera. Els nostres coneixements es basen en l'evidència científica i som grans coneixedores de les tècniques i recursos per al seu maneig. No té sentit que s'hagin ignorat fàrmacs que fem servir habitualment i que sabem indispensables per millorar la qualitat de vida dels nostres pacients", han manifestat fonts de l'organització col·legial. Així doncs, amb el desig que el Ministerio pugui contemplar una ampliació de la relació de medicaments subjectes a prescripció, “les infermeres i infermers dels col·legis de Barcelona, ​​Girona, Lleida i Tarragona quedem a l'espera de l'adaptació de la Guia al marc català, per poder començar a exercir aquesta competència". BOE (pdf)
Foto: Infermeres CCIIC © Banc Imatges Infermeres / Autors: Ariadna Creus i Àngel García
2020 El Consell s’adhereix al posicionament del COIB sobre la titularitat de la Infermeria respecte de la responsabilitat de les proves PCR COVID-19
El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Lleida (CCIIC) ens adherim al posicionament del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), "Les infermeres són les responsables de realitzar les PCR", publicat amb data de 13 d'octubre de 2020.  El Consell s’adhereix al posicionament del COIB sobre la titularitat de la Infermeria respecte de la responsabilitat de les proves PCR COVID-19.
2020 Consideracions del CCIIC a la Resolució de l’ICS per l’adopció de mesures en matèria de RRHH i mitjans per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19
Consideracions del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya en relació la Resolució de l’ICS per la que s’autoritza a les persones titulars de les Gerències Territorials, direccions d’atenció primària i direcció de L’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’adopció de determinades mesures que en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió estableix l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març.  Consideracions del CCIIC a la Resolució de l’ICS per l’adopció de mesures en matèria de RRHH i mitjans per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.
Memoria justificativa para la autorregulación de las actuaciones enfermeras en la atención a las urgencias y emergencias del ámbito prehospitalario
La finalidad de este documento es recopilar toda la información y documentación que dé la forma y el contenido necesarios para sustentar el proceso de autorregulación, para acordar las directrices para el ejercicio de las actuaciones enfermeras en la atención a las urgencias y emergencias del ámbito prehospitalario, así como justificar la necesidad de la misma.
Memòria justificativa per a l’autoregulació de les actuacions infermeres en l’atenció a les urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari
La finalitat d’aquest document és recollir tota la informació i documentació que doni la forma i el contingut necessaris per sustentar el procés d’autoregulació, per acordar les directrius per a l'exercici de les actuacions infermeres en l'atenció a les urgències i emergències de l'àmbit prehospitalari, així com, justificar la necessitat de la mateixa.
Anàlisi de l’entorn infermer a l’àmbit de la salut mental a Catalunya
Estudi que proporciona dades imprescindibles per conèixer la situació actual de les infermeres i els infermers en l’àmbit de la salut mental a Catalunya, considerant la complexitat de les persones que són ateses, la diversitat d’àrees i contextos organitzatius de l’atenció, i la variabilitat de l’aportació de la infermera.

  Anàlisi de l’entorn infermer a l’àmbit de la salut mental a Catalunya

Correcció d’errades Decret 180/2019 procediment d’acreditació de les infermeres per a la prescripció.

CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 180/2019, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'acreditació

de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de

medicaments i productes sanitaris d'ús humà (DOGC núm. 7949, de 29.8.2019).

  Correcció d’errades Decret 180/2019 procediment d’acreditació de les infermeres per a la prescripció.