Funcions

Imprimir aquesta pàgina

Corresponen al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, d’acord amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, les funcions següents:

 

a) La coordinació dels col·legis professionals que l’integren.

 

b) La representació i la defensa de la professió infermera dins el seu àmbit territorial.

 

c) Elaborar les normes relatives a l’exercici professionals i al règim disciplinari comunes a la professió infermera.

 

d) Informar sobre els projectes normatius que li trametin el Govern o un departament de la Generalitat, així com els que li sotmeti l’Administració General de l’Estat.

 

e) Recollir i elaborar les normes deontològiques i de bones pràctiques comunes a la professió infermera.

 

f) Conèixer de tots els conflictes que puguin suscitar-se entre els diferents col·legis professionals que l’integren i resoldre’ls en primera instància, sens perjudici de l’ulterior recurs contenciós administratiu.

 

g) Exercir les funcions disciplinàries en relació amb els membres dels òrgans de govern dels col·legis, així com les que puguin deduir-se en relació amb els membres dels òrgans de govern del Consell.

 

h) Fixar equitativament la participació dels col·legis professionals en el sosteniment del Consell amb una periodicitat anual.

 

i) Determinar els requisits de comunicació que han de complir els col·legiats o col·legiades per a l’exercici de la professió infermera en un altre col·legi territorial d’infermeres de l’àmbit català.

 

j) Aprovar la memòria, els balanços i els comptes anuals, així com els pressupostos anuals del Consell.

 

k) Resoldre les reclamacions que puguin formular-se en els processos electorals per a l’elecció dels òrgans de govern dels col·legis territorials d’infermeres i infermers de Catalunya.

 

l) Vetllar perquè l’actuació dels col·legis territorials d’infermeres i infermers de Catalunya s’ajusti a les normes que regulen l’exercici de la professió i perquè l’actuació col·legial s’ajusti al principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de manera que no es produeixi cap tipus de discriminació.

 

m) Adoptar les mesures necessàries per tal que els col·legis professionals que l’integren compleixin les resolucions dictades pel Consell en les matèries de la seva competència.

 

n) Informar prèviament a la seva aprovació els decrets que dicti el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb la modificació de l’àmbit territorial dels col·legis professionals que integren el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. Aquesta modificació podrà produir-se, d’acord amb la llei, per unió o fusió de dos o més d’aquests col·legis o per segregació dels mateixos.

 

o) Impedir, pels mitjans legals adients, l’intrusisme i la clandestinitat en l’exercici de la professió infermera, sens perjudici de la iniciativa i la competència dels col·legis professionals que l’integren.

 

p) Designar representants del col·lectiu d’infermeres i infermers de Catalunya en els òrgans consultius de les Administracions públiques d’àmbit català.

 

q) Adoptar les mesures adients per constituir o completar els òrgans de govern provisionals dels col·legis professionals que l’integren, quan no s’acompleixi el previst en els estatuts col·legials a aquests efectes.

 

r) Fomentar, crear i/o organitzar serveis i prestacions de qualsevol naturalesa, sempre en interès dels col·legis professionals que integren el Consell i dels professionals que hi són col·legiats, que tinguin per objecte la promoció i la difusió de la professió infermera, l’assistència sanitària i social, la cooperació i el mutualisme, el foment de l’ocupació i qualssevol altres actuacions que el Consell consideri convenients. A aquests efectes podrà establir els acords, convenis i contractes que escaiguin amb entitats públiques o privades i crear o participar en qualssevol entitats admeses en dret. En tot cas, l’execució d’aquestes funcions en les demarcacions territorials catalanes es farà en col·laboració amb els col·legis territorials corresponents.

 

s) Les altres funcions que li encomani la legislació vigent o li atribueixi el Govern per delegació o els mateixos col·legis professionals que l’integren.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, com a entitat que té atribuïda la coordinació dels col·legis professionals que l’integren i la representació i defensa de la professió infermera dins el seu àmbit territorial, està facultat per dictar les normes i adoptar els acords que siguin adients per assegurar el compliment de les funcions públiques i privades previstes en aquests Estatuts.