Posicionaments i reflexions

Imprimir aquesta pàgina
Valoració i recomanacions del CCIIC sobre les infermeres en les propostes d’Incapacitat Temporal (IT) © CCIIC, Febrer 2024
Ateses les consultes rebudes sobre l'obligatorietat de la gestió i tramitació de les propostes d’Incapacitat Temporal (IT) per part de les infermeres, publiquem el document elaborat pel Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els col·legis professionals al respecte, més enllà de l'abordatge jurídic. LES INFERMERES EN LES PROPOSTES D’INCAPACITAT TEMPORAL (IT) Valoració i recomanacions del CCIIC. Febrer de 2024 PDF en línia
POSICIONAMENT I El Consell i els col·legis de Catalunya discrepen de la resolució que veta les infermeres com a caps de servei
El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermeres de Catalunya (CCIIC) i els col·legis oficials d'infermeres i infermers de Barcelona (COIB), Girona (COIGI), Lleida (COILL) i Tarragona (CODITA) discrepem amb la sentència, no ferma, del Jutjat del Social número 3 de Terrassa que deixa sense efecte el nomenament de dues infermeres com a caps de servei del Consorci Sanitari de Terrassa (CST); arran de la demanda de conflicte col·lectiu interposada pel sindicat Metges de Catalunya. L'esmentada sentència esgrimeix que els càrrecs de direcció només poden ser ocupats per professionals amb un nivell acadèmic i d'especialització tècnica, en cap cas, inferior al del personal mèdic, atenent la seva condició de facultatiu o facultativa. El Consell i els col·legis manifestem que tant la demanda com aquesta primera sentència no s'ajusten a la realitat competencial de les professions sanitàries ni a la del model d'organització i gestió dels serveis del sistema de salut de Catalunya, atès que les infermeres i infermers:
  • Som professionals amb formació de Grau universitari.
  • Som facultatives de ple dret, tal com reconeix la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries de 2003, igual que els metges i metgesses.
  • La nostra formació acadèmica abasta titulacions i especialitats, així com formacions de doctorat, també en les polítiques de salut i la gestió.
Les capacitats per exercir la gestió de serveis requereix:
  • Un lideratge basat en la gestió de persones i una visió global de l'empresa i dels equips que la conformen.
  • Respectar i posar en valor les competències de totes les professions que integren els equips multidisciplinaris, amb la vocació d'oferir la millor atenció en salut a la població, tant en l'àmbit assistencial com en les àrees sanitàries o de serveis centrals.
  • Potenciar que els professionals ofereixin una atenció holística en salut, basada en la coordinació dels serveis de salut amb els d'altres institucions i professionals amb la capacitat de millorar l'atenció a les persones de forma integradora i transversal.
  • Fomentar les habilitats transversals com la comunicació i la negociació, la gestió econòmica i pressupostària o les normatives de l'administració, entre altres, amb l'objectiu de gestionar àrees i equips de forma eficient i humana.
Raons per les quals, el CCIIC i els col·legis manifestem que:
  • La convocatòria de les places de gestió i de lideratge no es pot basar en les titulacions específiques de cadascuna de les professions sanitàries, més enllà de la capacitació que atorga la qualificació de Grau universitari.
  • L'assignació de les esmentades places ha d'obeir a la suficient capacitat, formació i experiència en gestió i habilitats que competeixen el càrrec en qüestió, independentment de la disciplina sanitària del candidat/a que hi opta, sigui metge o infermera, o qualsevol altre professional de Grau universitari.
Per tot això, les corporacions professionals d'infermeres i infermers fem costat al Consorci Sanitari de Terrassa en la seva iniciativa de presentar recurs respecte d'aquesta sentència, no ferma i disconforme a Dret, del Jutjat del Social número 3 de Terrassa; alhora que manifestem el nostre suport a les infermeres injustament afectades per aquesta impugnació. Així mateix, demanem al Departament de Salut, a les administracions sanitàries i als organismes competents que es promogui una cultura de gestió compartida i corresponsable, amb igualtat d'oportunitats per exercir el lideratge, franquejant el pas a totes les professions sanitàries, també a les infermeres i infermers, amb capacitat demostrada per a la presa de decisions en el si del sistema de salut.   Barcelona, 23 de març de 2023   COMUNICAT PDF    
COMUNICAT I El Consell i els col·legis contraris a la creació del Màster en Llevadoria o en qualsevol altra especialitat infermera
COMUNICAT Barcelona, 24 de març de 2023  
Consell i col·legis defensen la formació EIR com a única via d'especialització.
L'anunci de la possible creació d'un Màster en Llevadoria, fruit de la iniciativa conjunta d'una universitat catalana i una belga, ha trobat l'oposició del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i que, tal com informa avui Redacción Médica, ha estat vetada també per la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. El Consell i els col·legis d'infermeres –COIB, COIGI, COILL i CODITA– han celebrat també la intenció de Sanidad d'augmentar les places de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) i solucionar la manca actual de llevadores; "perquè l'EIR és l'única via d'especialització possible, alhora que pública, i garanteix l'accés a la formació sanitària especialitzada de totes les infermeres, independentment dels seus recursos econòmics", han explicat fonts del Consell que fan extensiu aquest posicionament "a la formació en qualsevol de les especialitats infermeres". La mateixa Comissió de Llevadores del CCIIC defineix la manca de llevadores actual com un problema greu que requereix que es prenguin accions de manera urgent per a poder garantir la qualitat assolida en l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de les dones, gràcies a la formació i el treball de les llevadores. Un lideratge molt important el de les llevadores també en situacions de no malaltia, amb programes de promoció i prevenció per a les dones, o en els avenços per a la desmedicalització dels processos naturals com ara el part, la lactància o la menopausa. És per això que, amb l'evidència dels bons resultats obtinguts, la Comissió de Llevadores del Consell d'Infermeres demana que s'acreditin més unitats docents de l'especialitat d'Infermeria Obstètric-Ginecològica per ampliar al màxim les places, alhora que millorar les condicions de les EIR.   COMUNICAT PDF  
2020 Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiologia
Actualització de l’Informe del Consell de Col·legis amb l’objectiu d’analitzar el possible abast d’aquesta eventual invasió de competències per part dels tècnics en imatge per al diagnòstic, el seu impacte des dels diversos vessants, les mesures a adoptar i, si s’escau, les accions a emprendre.  Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiologia.
2020 El Consell s’adhereix al posicionament del COIB sobre la titularitat de la Infermeria respecte de la responsabilitat de les proves PCR COVID-19
El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Lleida (CCIIC) ens adherim al posicionament del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), "Les infermeres són les responsables de realitzar les PCR", publicat amb data de 13 d'octubre de 2020.  El Consell s’adhereix al posicionament del COIB sobre la titularitat de la Infermeria respecte de la responsabilitat de les proves PCR COVID-19.
2020 Consideracions del CCIIC a la Resolució de l’ICS per l’adopció de mesures en matèria de RRHH i mitjans per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19
Consideracions del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya en relació la Resolució de l’ICS per la que s’autoritza a les persones titulars de les Gerències Territorials, direccions d’atenció primària i direcció de L’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’adopció de determinades mesures que en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió estableix l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març.  Consideracions del CCIIC a la Resolució de l’ICS per l’adopció de mesures en matèria de RRHH i mitjans per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.
2018 Posicionament sobre el Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre.
Posicionament del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya sobre el Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, pel qual es modifica el Reial-Decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.  Posicionament sobre el Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre.
2018 Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la urgència de prendre posició sobre l’aportació infermera a Catalunya
Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la minsa presència del col·lectiu professional més nombrós a Catalunya al nou Consell Assessor de Salut, l’òrgan consultiu del Departament de Salut que ha d’assessorar en la projecció i planificació de les polítiques de salut del nostre país presentat el dia 13 de setembre de 2018. Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la urgència de prendre posició sobre l’aportació infermera a Catalunya
Al·legacions al projecte de Reial Decret de modificació del RD 954/2015 del MSSSI

Al·legacions trameses des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya al Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad relatives al al text el projecte de Reial Decret de modificació del RD 954/2015, de 23 d’octubre, pel que es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.

2018 Al·legacions al projecte de Reial Decret de modificació del RD 954/2015 del MSSSI

Consideracions a la consulta prèvia a la modificació del decret espanyol de prescripció infermera

Consideracions enviades des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya al Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad relatives al Proyecto de Real-Decreto de modificación del Real-Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, en període de consulta prèvia oberta entre el 7 i el 22 de novembre de 2017.

  2017 Consideracions a la consulta prèvia a la modificació del decret espanyol de prescripció infermera

Informació sobre el contingut del decret català de prescripció infermera

El Conseller Comin va anunciar divendres 30 de juny en roda de premsa, l’inici de la tramitació del projecte de decret d’indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers.

2017 Informació sobre el contingut del decret català de l’anomenada “prescripció infermera” a l’inici de la seva tramitació

Información sobre el contenido del decreto catalán de prescripción enfermera

El Conseller Comin anunció el viernes 30 de junio, en rueda de prensa, el inicio de la tramitación del proyecto de decreto de indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de las enfermeras y enfermeros.

2017 Información sobre el contenido del decreto catalán de la llamada "prescripción enfermera" al inicio de su tramitación