Posicionaments i reflexions

Imprimir aquesta pàgina
2020 Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiologia
Actualització de l’Informe del Consell de Col·legis amb l’objectiu d’analitzar el possible abast d’aquesta eventual invasió de competències per part dels tècnics en imatge per al diagnòstic, el seu impacte des dels diversos vessants, les mesures a adoptar i, si s’escau, les accions a emprendre.  Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiologia.
2020 El Consell s’adhereix al posicionament del COIB sobre la titularitat de la Infermeria respecte de la responsabilitat de les proves PCR COVID-19
El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Lleida (CCIIC) ens adherim al posicionament del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), "Les infermeres són les responsables de realitzar les PCR", publicat amb data de 13 d'octubre de 2020.  El Consell s’adhereix al posicionament del COIB sobre la titularitat de la Infermeria respecte de la responsabilitat de les proves PCR COVID-19.
2020 Consideracions del CCIIC a la Resolució de l’ICS per l’adopció de mesures en matèria de RRHH i mitjans per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19
Consideracions del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya en relació la Resolució de l’ICS per la que s’autoritza a les persones titulars de les Gerències Territorials, direccions d’atenció primària i direcció de L’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’adopció de determinades mesures que en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió estableix l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març.  Consideracions del CCIIC a la Resolució de l’ICS per l’adopció de mesures en matèria de RRHH i mitjans per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.
2018 Posicionament sobre el Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre.
Posicionament del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya sobre el Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, pel qual es modifica el Reial-Decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.  Posicionament sobre el Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre.
2018 Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la urgència de prendre posició sobre l’aportació infermera a Catalunya
Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la minsa presència del col·lectiu professional més nombrós a Catalunya al nou Consell Assessor de Salut, l’òrgan consultiu del Departament de Salut que ha d’assessorar en la projecció i planificació de les polítiques de salut del nostre país presentat el dia 13 de setembre de 2018. Reflexions dels col·legis professionals i societats científiques infermeres sobre la urgència de prendre posició sobre l’aportació infermera a Catalunya
Al·legacions al projecte de Reial Decret de modificació del RD 954/2015 del MSSSI

Al·legacions trameses des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya al Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad relatives al al text el projecte de Reial Decret de modificació del RD 954/2015, de 23 d’octubre, pel que es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.

2018 Al·legacions al projecte de Reial Decret de modificació del RD 954/2015 del MSSSI

Consideracions a la consulta prèvia a la modificació del decret espanyol de prescripció infermera

Consideracions enviades des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya al Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad relatives al Proyecto de Real-Decreto de modificación del Real-Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, en període de consulta prèvia oberta entre el 7 i el 22 de novembre de 2017.

  2017 Consideracions a la consulta prèvia a la modificació del decret espanyol de prescripció infermera

Informació sobre el contingut del decret català de prescripció infermera

El Conseller Comin va anunciar divendres 30 de juny en roda de premsa, l’inici de la tramitació del projecte de decret d’indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers.

2017 Informació sobre el contingut del decret català de l’anomenada “prescripció infermera” a l’inici de la seva tramitació

Información sobre el contenido del decreto catalán de prescripción enfermera

El Conseller Comin anunció el viernes 30 de junio, en rueda de prensa, el inicio de la tramitación del proyecto de decreto de indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de las enfermeras y enfermeros.

2017 Información sobre el contenido del decreto catalán de la llamada "prescripción enfermera" al inicio de su tramitación

Compareixença Degana Comissió de Salut del Parlament 29.1.2015

Compareixença del Consell de Col·legis i els col·legis d’infermeres i infermers de les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida conjuntament amb diferents societats científiques per informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermera en el sistema sanitari.

2015 Diari de sessions Compareixença C.S. Parlament Degana i Presidents 29.1.2015

Consideracions a l’Avantprojecte de Llei orgànica per a la protecció de la vida del concebut i els drets de la dona embarassada

Text enviat als representants parlamentaris de les Corts Generals i del Parlament de Catalunya, mostrant la preocupació i el desacord pel retrocés que suposa l’Avantprojecte de llei orgànica per a la protecció de la vida del concebut i els drets de la dona embarassada de la vigent Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

2014 Consideracions a la Llei orgànica per a la protecció de la vida parlament i Congreso

Manifest respecte de la retallada d’hores assistencials pactada per l’ICASS i les principals patronals dels centres residencials de gent gran

Manifest subscrit per diferents organitzacions on es valoren negativament els acords d’aquest pacte, atès que, entre d’altres coses, entenen que s’afavorirà l’increment de la dependència dels usuaris de centres residencials i la disminució en la seva atenció i qualitat de vida.

2013 Manifest conjunt retallada d’hores pacte ICASS 10122013