POSICIONAMENT I El Consell i els col·legis de Catalunya discrepen de la resolució que veta les infermeres com a caps de servei

Imprimir aquesta noticia

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya (CCIIC) i els col·legis oficials d’infermeres i infermers de Barcelona (COIB), Girona (COIGI), Lleida (COILL) i Tarragona (CODITA) discrepem amb la sentència, no ferma, del Jutjat del Social número 3 de Terrassa que deixa sense efecte el nomenament de dues infermeres com a caps de servei del Consorci Sanitari de Terrassa (CST); arran de la demanda de conflicte col·lectiu interposada pel sindicat Metges de Catalunya.

L’esmentada sentència esgrimeix que els càrrecs de direcció només poden ser ocupats per professionals amb un nivell acadèmic i d’especialització tècnica, en cap cas, inferior al del personal mèdic, atenent la seva condició de facultatiu o facultativa.

El Consell i els col·legis manifestem que tant la demanda com aquesta primera sentència no s’ajusten a la realitat competencial de les professions sanitàries ni a la del model d’organització i gestió dels serveis del sistema de salut de Catalunya, atès que les infermeres i infermers:

  • Som professionals amb formació de Grau universitari.
  • Som facultatives de ple dret, tal com reconeix la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries de 2003, igual que els metges i metgesses.
  • La nostra formació acadèmica abasta titulacions i especialitats, així com formacions de doctorat, també en les polítiques de salut i la gestió.

Les capacitats per exercir la gestió de serveis requereix:

  • Un lideratge basat en la gestió de persones i una visió global de l’empresa i dels equips que la conformen.
  • Respectar i posar en valor les competències de totes les professions que integren els equips multidisciplinaris, amb la vocació d’oferir la millor atenció en salut a la població, tant en l’àmbit assistencial com en les àrees sanitàries o de serveis centrals.
  • Potenciar que els professionals ofereixin una atenció holística en salut, basada en la coordinació dels serveis de salut amb els d’altres institucions i professionals amb la capacitat de millorar l’atenció a les persones de forma integradora i transversal.
  • Fomentar les habilitats transversals com la comunicació i la negociació, la gestió econòmica i pressupostària o les normatives de l’administració, entre altres, amb l’objectiu de gestionar àrees i equips de forma eficient i humana.

Raons per les quals, el CCIIC i els col·legis manifestem que:

  • La convocatòria de les places de gestió i de lideratge no es pot basar en les titulacions específiques de cadascuna de les professions sanitàries, més enllà de la capacitació que atorga la qualificació de Grau universitari.
  • L’assignació de les esmentades places ha d’obeir a la suficient capacitat, formació i experiència en gestió i habilitats que competeixen el càrrec en qüestió, independentment de la disciplina sanitària del candidat/a que hi opta, sigui metge o infermera, o qualsevol altre professional de Grau universitari.

Per tot això, les corporacions professionals d’infermeres i infermers fem costat al Consorci Sanitari de Terrassa en la seva iniciativa de presentar recurs respecte d’aquesta sentència, no ferma i disconforme a Dret, del Jutjat del Social número 3 de Terrassa; alhora que manifestem el nostre suport a les infermeres injustament afectades per aquesta impugnació.

Així mateix, demanem al Departament de Salut, a les administracions sanitàries i als organismes competents que es promogui una cultura de gestió compartida i corresponsable, amb igualtat d’oportunitats per exercir el lideratge, franquejant el pas a totes les professions sanitàries, també a les infermeres i infermers, amb capacitat demostrada per a la presa de decisions en el si del sistema de salut.

 

Barcelona, 23 de març de 2023

 

COMUNICAT PDF