Finalitats

Imprimir aquesta pàgina

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya té per finalitats generals representar la professió infermera davant les Administracions públiques, les corporacions professionals i les restants entitats, així com la defensa general de la professió infermera d’acord amb els interessos i les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en relació amb l’exercici professional infermer, i exercir totes les funcions que li atribueixen la legislació vigent i aquests Estatuts.

En l’àmbit de les seves finalitats generals, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya té atribuïdes les finalitats específiques següents:

 

a) Col·laborar amb els poders públics en la regulació de les condicions generals de l’exercici de la professió infermera i la permanència dels seus valors socials.

 

b) Ordenar i vigilar, dins el marc que estableixen les lleis, l’exercici de la professió infermera.

 

c) Representar els interessos generals de la professió infermera a Catalunya, especialment en les seves relacions amb les Administracions públiques.

 

d) Vetllar perquè l’activitat professional de tot el col·lectiu d’infermeres s’adeqüi als interessos dels ciutadans i ciutadanes i, per tant, coadjuvar a la millor resolució dels problemes que afectin la salut pública a Catalunya.