El Dia Internacional de la Salut en el Treball mira cap a la prevenció

Imprimir aquesta noticia
La celebració del 28 d’abril sota el lema mundial “La prevenció és la millor estratègia”, apel·la a “construir una cultura de seguretat i salut positiva” en el treball.
Estrella Martínez posa en valor les Infermeres del Treball i la seva capacitat per transformar els entorns laborals en “ espais sanadors”; alhora que demana que també es millori la salut laboral de les infermeres i “es prenguin les mesures adients per revertir una situació que les posa en risc com a professionals en exercici”.

Avui, 28 d’abril, se celebra el Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, esdeveniment amb què l’Organització Internacional del Treball (OIT) commemora des del 1996, els treballadors i treballadores víctimes d’accidents laborals i de malalties professionals.

En aquesta ocasió, l’OIT proposa centrar-se en la participació i el diàleg social per actuar positivament en la prevenció de riscos laborals (PRL) sota el lema ‘La prevenció és la millor estratègia’ i encoratja els diferents agents a “actuar junts per a construir una cultura de seguretat i salut positiva”.

En el marc català, es planteja la millora de les polítiques i estratègies en matèria de Seguretat i Salut, adaptant-les a la realitat social i fomentant el compromís i aplana el camí per una execució més eficaç i pràctica; tal com recull el document el pla Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026. Com a eixos fonamentals la millora de la gestió de la prevenció de riscos laborals i les condicions de treball per tal de reduir la sinistralitat laboral, aconseguir uns llocs de treball segurs i saludables i el foment de la cultura de la prevenció.

La celebració convida també a una reflexió sobre el futur i els nous canvis en el món del treball, així com l’impacte de la pandèmia.

Les dades analitzades en l’àmbit laboral fins a la data, conclouen que una gran part de la població treballadora està exposada a riscos ergonòmics i riscos psicosocials en el seu lloc de treball que comporten danys a la salut, per la qual cosa “cal impulsar la cultura preventiva de les nostres organitzacions, tot contribuint a l’objectiu comú d’una ocupació de qualitat, un treball digne i unes empreses més competitives, saludables i sostenibles”.

En l’àmbit de la Infermeria, tal com apunta l’estudi Repercussions de la COVID sobre la salut i l’exercici de la professió. Infermeria: Principals resultats 2021′ (publicat el gener 2022 per la Fundació Galatea) exposa clarament el deteriorament de la salut de les infermeres i infermers catalanes que han vist com la pandèmia ha agreujat situacions de risc que, en molts casos, són estructurals. Es constata l’impacte sobre la seva vida personal, familiar i laboral i una quarta part (24%) de les professionals ha estat diagnosticada de covid-19, un 38% de les quals encara manté seqüeles i un 2% ha estat hospitalitzada. L’estudi recull també que un 30% de les infermeres s’ha plantejat avançar la seva jubilació i un 42% ha pensat a abandonar la professió. Unes “xifres més altes amb relació a les que presenten altres professionals”, explica l’estudi.

La recuperació de la salut, física i psíquica, de les infermeres és prioritària per al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els quatre col·legis territorials –COIB, COIGI, COILL i CODITA– que ja han estructurat serveis integrals i gratuïts per assistir i acompanyar les col·legiades en aquest procés de sanació.

Estrella Martínez, degana del Consell demana que “es prenguin les mesures adients per revertir una situació que posa en risc les infermeres com a professionals en exercici, alhora que la societat que roman captiva d’una situació que afecta la qualitat assistencial que mereixen ciutadans i ciutadanes”.

 

L’APORTACIÓ DE LA INFERMERIA DEL TREBALL

Des del decret de 1959 que apostava per la creació dels serveis mèdics d’empresa i instaurava el primer reglament al respecte, la salut laboral ha esdevingut un camp d’especialització que, en la professió infermera, té el seu reflex en la ‘Infermeria del treball’, reconeguda en el decret d’especialitats infermeres del 2005.

Estrella Martínez ha volgut destacar el paper protagonista de les infermeres del treball “que vetllen per entorns laborals saludables i, van un pas més enllà, quan els transformen en espais sanadors”.

La infermera del treball aborda el nivell de salut de les persones amb relació al medi laboral, amb l’objecte prevenir les conseqüències de l’impacte del treball sobre la població treballadora, tenint en compte les característiques individuals del treballador, del lloc de treball i de l’entorn sociolaboral en què aquest es desenvolupa. Per això, la infermera del treball proporciona una atenció especialitzada en salut laboral, amb mitjans humans i materials, per dur a terme les activitats preventives a fi de garantir l’adequada protecció de la seguretat i salut dels treballadors/es, assessorant i assistint l’empresari, els treballadors/es i els seus representants i els òrgans de representació especialitzats.

La Infermeria del Treball té un perfil professional específic dins del servei de prevenció, amb unes competències i responsabilitats que li són pròpies, tal com s’estableix al programa formatiu de l’especialitat, aprovat el 2009. Entre les seves funcions, tal com explica l’Associació Catalana d’Infermeria del treball i Salut laboral (ACITSL), les més destacades són:

  • Disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva.
  • Avaluació de factors de risc.
  • Determinació de prioritats en l’adopció de mesures preventives i vigilància de la seva eficàcia.
  • Informació i formació a la població treballadora.
  • Prestació de primers auxilis i plans d’emergència.
  • Vigilància de la salut.
  • Recollida sistemàtica de dades sobre els problemes específics de salut, anàlisi i interpretació per a ser utilitzades en la planificació, realització i avaluació d’accions posteriors, inclosa la recerca epidemiològica en l’àmbit de la salut del treball.

Foto: Infermeria del Treball ©Ariadna Creus i Àngel García (Banc Imatges Infermeres)