Aprovada la Guia de Prescripció Infermera d’Ostomies

Imprimir aquesta noticia
Amb aquesta, ja són cinc les Guies de Prescripció Infermera publicades: cremades, diabetis, ferides, hipertensió i ostomies.

El Ministerio de Sanidad publica avui, 29 de desembre (BOE Núm. 312), la resolució per la qual valida la «Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os de Ostomías. (Código de identificación: 202211-GENFOSTOMÍAS)», text aprovat a la reunió del 14 de desembre de 2022 de la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

La Guia d’Ostomies –que junt amb les de Cremades, Ferides, Hipertensió i Diabetis, suma el cinqué protocol de Prescripció Infermera aprovat fins a la data– és la base que estableix el marc de referència per a la realització d’actuacions infermeres en pacients amb ostomies; i és, a partir d’aquest document, que les Comunitats Autònomes elaboraran els protocols i/o guies assistencials específics adaptats al seu context territorial.

L’aplicació d’aquesta guia a la pràctica assistencial ha de suposar, a més, l’optimització de les competències professionals de les/les infermeres/es i el desenvolupament d’actuacions de valor consistents en:
– Educar la persona i/o el cuidador/a en el maneig del tractament farmacològic i de les cures associades.
– Establir estratègies per millorar l’adherència terapèutica a la medicació a mitjançant el seguiment i control del tractament i monitoratge dels resultats en salut.
– Detectar i informar sobre efectes adversos relacionats amb el tractament farmacològic.
– Realitzar un seguiment amb l’objectiu de prevenir l’aparició de complicacions associades al tractament i a la mateixa patologia.
– Facilitar l’accessibilitat per a les actuacions relacionades amb la medicació evitant o reduint cites innecessàries o demores per a l’inici, pròrroga, modificació o interrupció de tractaments.
– Reduir la variabilitat a la pràctica clínica, adequant i actualitzant aquesta guia i els protocols que se’n derivin segons les darreres evidències disponibles.
– Maximitzar l’eficiència i l’efectivitat de l’atenció sanitària i els tractaments que se’n deriven.

La prescripció infermera detallada en la guia, fa referència a la cura de les persones adultes i pediàtriques amb ostomies d’alimentació i/o eliminació i/o ventilació, que poden ser temporals o definitives, que necessitin ser ateses mitjançant pautes o directament per la infermera.

Així doncs, es preveu la intervenció i autonomia de les infermeres en la cura de qualsevol procés quirúrgic, programat o urgent, que derivi en la realització d’un estoma d’alimentació i/o eliminació i/o ventilació, independentment de la patologia que ho causi o la temporalitat del mateix:
– Estomes d’alimentació: gastrostomies i jejunostomies.
– Estomes d’eliminació: colostomies, ileostomies i urostomies.
– Estomes de ventilació: traqueostomies.
– Estomes temporals o definitius.
S’hi inclouen els processos relacionats amb la cura de l’ostomia i el maneig d’afeccions de la pell periestomal.

MEDICAMENTS I PRODUCTES PER A OSTOMIES SUBJECTES A PRESCRIPCIÓ MÈDICA PER PART DE LES INFERMERES

La Guia d’Ostomies contempla ele següents medicamento i productes susceptibles de prescripción infermera:

A06AC01 Ispaghula (llavors de psyllium).
A06AD11 Lactulosa.
A06AD12 Lactitol.
A06AD15 Macrogol.
A06AD65 Combinacions amb macrogol.
D01AC01 Clotrimazol tòpic.
D01AC02 Miconazole tòpic.
D01AC08 Ketoconazol tòpic.
D01AC10 Bifonazol.
D01AC12 Fenticonazol tòpic.
D01AC14 Sertaconazol tòpic.
D01AC16 Flutrimazol.
D01AC51 Combinacions amb clotrimazol.
D01AC52 Combinacions amb miconazol.
D06AX01 Àcid fusídic tòpic.
D06AX09 Mupirocina.
D07AC01 Betametasona tòpica.
D07AC04 Acetònid de fluocinolona.
D07AC08 Fluocinònida.
D07AC13 Mometasona tòpica.
D07AC14 Acceponat de metilprednisolona.
D07AC15 Beclometasona tòpica.
D07AC16 Acceponat d’hidrocortisona.
D07AC17 Fluticasona.
D07AC18 Prednicarbat.
D08AF01 Nitrofural.
D08AL01 Nitrat de plata.
R05CB01 Acetilcisteïna.
R05CB05 Mesna.

GUIES DE PRESCRIPCIÓ INFERMERA

Cremades

Hipertensió i Diabetis

Ferides

Ostomies