El Consell de Col·legis d’Infermeres de Catalunya demana modificacions en la convocatòria d’estabilització de places, acordada per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat

Imprimir aquesta noticia

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) –en representació dels quatre col·legis territorials d’infermeres i infermers (COIBarcelona, COIGIrona, COILLeida i CODITArragona– es posiciona contrari i demana modificacions en la convocatòria i en els criteris de puntuació als processos d’estabilització de places derivats de la Llei 20/2021, acordats per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat el passat 29 de novembre de 2022.

POSICIONAMENT

El sistema de salut ha d’incorporar la categoria professional en els diferents àmbits d’actuació especialitzada i tenir en compte el marc normatiu que des de l’any 2005 afecten la formació i les competències regulades a través del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especialitzada.

Per aquest motiu, la convocatòria per a la previsió de places d’infermeres s’hauria d’ajustar a la concreció de cada categoria especialista.

En la majoria de comunitats autònomes, la categoria professional ja ha estat reconeguda mentre que, a Catalunya, només les llevadores tenen reconeguda l’especialitat.

El març del 2022 es va consensuar des del Fòrum de Diàleg Professional, format per diferents representants dels professionals del sector de la salut (col·legis professionals, entitats de pacients, societats científiques, organitzacions sanitàries i docents, fins a sindicats i representants de diferents departaments del Govern), el Model d’Especialitats Infermeres de Catalunya (MEIC) per a la regulació dels llocs de treball i provisió de places.

És per això que, des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, demanem mantenir la coherència en els acords sobre el Model d’Especialitats Infermeres de Catalunya (MEIC) i la seva aplicació; i manifestem el nostre total desacord amb els criteris de puntuació d’aplicació en els processos d’estabilització recollits en el pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, considerant inadmissible la valoració de mèrits proposada, ja que l’especialitat no consta encara com a requisit indispensable.

Demanem que, com a mínim, la puntuació en els apartats 1b.2 i 2.b.2 i 3b.2 sigui superior a l’atorgada als doctorats o mestratges, ja que es tracta d’una estabilització convocada majoritàriament per llocs de treball de les infermeres dels centres i serveis assistencials. Alhora que també ens preocupa la pèrdua de pes específic de la llengua catalana, en la puntuació.

Des del CCIIC, i en defensa dels interessos de la professió infermera i com a garants dels drets de la ciutadania a rebre unes cures de qualitat, proposem la modificació en futures convocatòries, on es contempli l’especialitat com a requisit, i en el cas d’aquesta concreta demanem que es garanteixi una baremació més alta en la formació especialitzada.

Barcelona, 27 de desembre de 2022

 

COMUNICAT PDF