Actualització de les bases de la ‘Prova objectiva per a l’accés excepcional al títol d’Infermera Especialista’

Imprimir aquesta noticia

El Ministerio de Universidades ha fet pública la Resolució de 30 de juny de 2021 de la Secretaría General de Universidades (BOE Núm. 162 de 8 de juliol de 2021), per la qual s’estableixen les bases de la convocatòria de la prova objectiva prevista a la disposició transitòria segona del RD 450/2005, de 22 d’abril, sobre ‘Especialitats d’Infermeria’ que afecten el contingut de la prova, la composició de la comissió avaluadora, el sistema d’avaluació i tots els aspectes que es consideren necessaris per a la seva adequada organització.

La prova avalua que les infermeres/rs aspirants disposin dels coneixements, habilitats i actituds necessaris per a l’adequat exercici de les corresponents especialitats d’Infermeria i de les quals, mitjançant resolució d’aquest òrgan directiu de 17 de juliol de 2009, van ser aprovats els criteris comuns sobre format, contingut de les proves objectives, les seves garanties i la seva qualificació. Així, i en aplicació d’aquesta, van ser convocades les proves objectives relatives a les especialitats d’Infermeria de Salut Mental, Infermeria Geriàtrica, Infermeria del Treball i Infermeria Pediàtrica, estant pendents les especialitats d’Infermeria Familiar i Comunitària i Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques.

A la vista de l’anterior i “considerant l’actual situació epidemiològica que obliga a l’adopció de mesures que garanteixin la seguretat de les persones que participin en el procés”, la Secretaria General d’Universitats ha considerat que “es fa necessària l’aprovació d’unes noves bases que, a més, donat el temps transcorregut, recullin les noves estructures orgàniques dels dos departaments competents en el procés”.

Per tant, a proposta de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, previ informe de la Comissió Delegada d’Infermeria del Consell Nacional d’Especialitats en Ciències de la Salut, s’aproven els criteris comuns sobre format, contingut, garanties i qualificació de les proves objectives.

Pel que fa al calendari d’examen, aquest s’inclourà en la resolució de la convocatòria corresponent a cada especialitat que publicarà el BOE i l’aspirant que hagi estat admès a la prova objectiva corresponent a l’accés a una determinada especialitat, disposarà d’un màxim de dues convocatòries per realitzar aquesta prova. Val a dir que la prova objectiva podrà celebrar-se en modalitat presencial o en modalitat virtual. A aquest efecte, la Resolució per la qual s’aprovi i publiqui la convocatòria de la corresponent prova, ha de determinar una de les dues modalitats per la que aquesta hagi de celebrar-se.

La prova objectiva serà escrita i constarà de dues parts: una primera teòrica (qüestionari) i una segona més pràctica amb l’anàlisi de 5 casos clínics. Amb caràcter general, el contingut de la prova objectiva versarà sobre les bases científiques i tecnològiques que es consideren necessàries per a la pràctica actualitzada de l’especialitat d’Infermeria de què es tracti, estant recolzades pel programa formatiu vigent de cadascuna d’elles, que serà incorporat com Annex a la Resolució per la qual es convoquen les corresponents.

La disposició regula també la composició de les comissions avaluadores de les proves (titular i suplent) de cada especialitat d’Infermeria, així com els organismes responsables de la designació dels seus membres.

Podeu consultar tota la informació a (BOE Núm. 162 de 8 de juliol de 2021) Resolución de 30 de junio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las bases de la convocatoria de la prueba objetiva prevista en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería.