Informació sobre el contingut del decret català de l’anomenada “prescripció infermera” a l’inici de la seva tramitació

Imprimir aquesta noticia
Informació decret prescripció

El Conseller Comin va anunciar divendres 30 de juny en roda de premsa, l’inici de la tramitació del projecte de decret d’indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers.

 

Aquest decret és fruit de 15 mesos de treball a fons en el contingut del text del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) amb el Departament de Salut (DdS) i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) a fi d’assolir un consens, que s’ha aconseguit en un percentatge molt alt i amb l’objectiu de formalitzar la realitat assistencial en matèria de prescripció infermera actual.

 

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, que el composa els col·legis territorials de les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, ha estat acompanyat en aquest procés per la Comissió de crisi per a la prescripció infermera integrada per 52 entitats (col·legis professionals, societats científiques, facultats i escoles, sindicats i associacions de professionals i empreses sanitàries ) representatives de les infermeres i infermers catalans, més de 43.200 exercint actualment a Catalunya. Aquest Comissió de crisi va néixer el gener del 2016 a iniciativa del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) com a resposta a la greu situació provocada per publicació el 23 de desembre del 2015 del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

 

El projecte de decret català és coherent amb les bases acordades en el Preacord entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i per diferents motius milloren la inseguretat jurídica de les infermeres i els infermers amb plena garantia de seguretat per a ciutadanes i ciutadans. Aquest preacord establia l’enfocament i les bases que havien de constituir el text futur decret català sobre tres eixos principals:

 

– Reconeixement de la indicació autònoma infermera pels fàrmacs i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica, sense la obligatorietat d’una acreditació.

– En el cas de la indicació de fàrmacs i productes sanitaris subjectes a prescripció mèdica, posar en valor els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial –molts d’ells ja existents- i que ja preveuen aquesta situació. És a dir, allò que les infermeres i els infermers fem cada dia.

– La creació d’una Comissió de Pràctica Assistencial sota l’empara del Departament de Salut amb l’objectiu identificar àmbits d’interacció d’actuacions professionals entre infermeres i metges

 

ENFOCAMENT DE LA NORMA

 

Una de les dificultats importants en la redacció d’aquesta norma catalana per tal de garantir que es pugui desplegar de forma efectiva, ha estat que no col·lisionés amb l’absurd Real Decreto 954/2015. Tampoc amb l’article 79.1 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, on persisteix el desamparament en que la mateixa llei original de 2006 deixa a infermeres i infermers.

 

Però en tot cas aquest és el marc espanyol actual al que les organitzacions infermeres a Catalunya no renuncien a seguir intentar modificar. Per tant, tot el respecte a les diferents iniciatives que des del conjunt de l’Estat Espanyol s’estan duent a terme.

 

És per això que el projecte de decret català té com objectiu regular, les condicions i les normes d’organització que estableixen el marc d’actuació de les infermeres i els infermers pel que fa a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà relacionats amb el seu exercici professional, en l’àmbit de l’atenció sanitària prestada en els centres i serveis sanitaris públics i privats de Catalunya. És una norma de caire organitzatiu en estricte compliment amb les competències que les Comunitats Autònomes tenen en matèria de salut: la prestació dels serveis.

 

En aquest sentit, s’ajusta exactament al que infermeres i infermers fan cada dia en un sistema de salut complex, on urgeix concretar mesures organitzatives per millorar la inseguretat jurídica de les infermeres i els infermers amb plena garantia de seguretat per a ciutadanes i ciutadans.

 

QUÈ ESTABLEIX AQUESTA NORMA CATALANA EN FORMA DE DECRET

 

Estableix el marc d’actuació de les infermeres i els infermers pel que fa a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris relacionats amb el seu exercici professional, en l’àmbit de l’atenció sanitària prestada en els centres i serveis sanitaris públics i privats de Catalunya.

 

En aquest marc, les infermeres i els infermers, en l’exercici de la seva actuació professional, en l’àmbit de les cures tant generals com especialitzades, poden:

  1. Indicar i usar productes sanitaris relacionats amb el seu àmbit d’actuació i, en el seu cas, autoritzar la seva dispensació, de forma autònoma, mitjançant una ordre de dispensació.
  2. Indicar i usar medicaments que no estiguin subjectes a prescripció mèdica i, en el seu cas, autoritzar la seva dispensació, de forma autònoma, mitjançant una ordre de dispensació.

Per a fer-ho hauran de tenir el títol de grau d’infermeria o equivalent i estar col·legiades. Amb aquestes dues premisses, obtindran una acreditació emesa per la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària.

Per aquests medicaments no subjectes a prescripció mèdica, les infermeres disposaran d’un llistat de medicaments elaborat pel Departament de Salut.  

 1. Indicar i usar en determinades situacions, medicaments que estiguin subjectes a prescripció mèdica i, en el seu cas, autoritzar la seva dispensació.

Per determinar aquestes situacions:

 

 • Es crea la Comissió de pràctica assistencial adscrita a la Direcció general d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària i composada per representants del propi departament, del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Podrà treballar organitzada en grups de treball, tot garantint la representació de les especialitats, mèdiques i infermeres, així com de les societats científiques que calguin per cada àmbit d’interacció.
 • Aquesta Comissió acordarà:
  • els àmbits d’interacció d’actuacions professionals entenent aquests, com aquells on s’estableixen relacions interprofessionals i de treball en equip en la pràctica diària i en els quals les infermeres i els infermers podran indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica.
  • els estàndards de coneixements i/o d’experiència exigibles per a l’acreditació de les infermeres en funció de cada àmbit de d’interacció acordat. S’entén com a estàndards de coneixements aquells indicadors identificats en els plans d’estudis vigents, que demostren que la infermera ha obtingut aquest coneixement.
 • El Departament de Salut publicarà, mitjançant Resolució, els àmbits d’interacció d’actuacions professionals acordats en els quals les infermeres i els infermers podran indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica, els corresponents estàndards de coneixement i/o d’experiència exigibles per a l’acreditació, així com el llistat de medicaments o grups de medicaments subjectes a prescripció mèdica corresponents a cada àmbit d’interacció,
 • Per poder indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica, les infermeres i els infermers hauran d’estar en possessió del títol de Graduat en infermeria, o equivalent, trobar-se en compliment de les obligacions de col·legiació professional i acreditar els estàndards de coneixement i/o d’experiència, segons s’escaigui, exigibles segons cada àmbit d’interacció d’actuacions professionals

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya celebra l’inici de la tramitació de la publicació del decret català de prescripció infermera perquè la norma proposada:

 

 1. No entra en contradicció amb el Real Decreto 954/2015

 

 1. S’ajusta exactament al que infermeres i infermers fan cada dia.

 

 1. Fa propostes en estricte compliment amb les competències que les Comunitats Autònomes tenen en matèria de salut: la prestació dels serveis. Aquesta norma és de caire organitzatiu, no competencial.

 

 1. Preveu la creació d’una Comissió de pràctica assistencial integrada pel Departament de Salut, Consell de Col·legis d’Infermeres i Consell de Col·legis de Metges i que ens obliga a l’acord entre professionals

 

 1. Respecta l’autonomia professional a la vegada que aposta decididament pel treball en equip

 

 1. Vetlla per la seguretat de les persones que atenem

 

 1. És una norma segura que estableix els mecanismes d’avaluació dels resultats de l’aplicació en quant al seu impacte.

 

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya seguirà treballant incansablement i amb plena responsabilitat colze a colze amb la Comissió de crisi i el Departament de Salut i en el marc de les millors relacions interprofessionals, perquè el decret, una vegada publicat, esdevingui un benefici efectiu per a l’atenció a les persones i al sistema de salut català.

 

 

Barcelona, 4 de juliol de 2017

 

Per a més informació es pot visitar el següent enllaç: Info Decret català prescripció.