Infermeres: codi deontològic, cures de salut i drets lingüístics

Imprimir aquesta noticia

CARTA OBERTA DE LA DEGANA DEL CCIIC A LES INFERMERES I INFERMERS QUE EXERCEIXEN A CATALUNYA


El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) manifestem el nostre compromís per proveir cures de salut respectuoses amb els drets i la idiosincràsia de les persones que viuen a la nostra comunitat.

És per això que exercim la professió seguint el Codi d’Ètica de les Infermeres de Catalunya, que té el de l’International Council of Nurses (ICN) com a base i que compartim totes les infermeres del món. El nostre codi d’ètica recull els valors de la professió infermera i orienta les conductes i les millors pràctiques en relació a les persones, les famílies i les comunitats que atenem. Uns valors essencials que ens guien per tenir cura de la persona amb el màxim respecte cap a la seva salut i tots els drets que l’emparen.

Aquest és el motiu que inspira la personalització de la cura infermera davant de situacions de salut i també de malaltia, respecte de la identitat de les persones que atenem de forma holística i que defineix l’excel·lència de les cures que han de tenir en compte la realitat biològica, psicològica, social, cultural i espiritual de les persones.

En el cas concret de Catalunya, aquesta singularitat ha de recollir i garantir també els drets lingüístics de les persones a ser ateses en la seva llengua: el català. Un dret que s’estén a tots els nivells, àmbits i fases de la cura infermera, incloses la promoció i informació sobre la seva salut.

L’exigència del coneixement del català, amb un nivell suficient que garanteixi l’atenció integral de les persones en la seva llengua, és una condició inexcusable per a totes les infermeres i infermers de Catalunya, pels que tenen la llengua catalana com a pròpia i també pels que no. Per aquesta raó, el CCIIC demanem respecte i predisposició per l’aprenentatge del català, no únicament com a via d’accés a les borses i concursos oposició, també com a factor d’excel·lència de la cura infermera i via de coneixement i integració en la nostra comunitat.

A més, recordem a les infermeres i infermers que es poden adreçar als seus centres de treball o als seus col·legis territorials per informar-se de les vies de formació per a l’obtenció de qualsevol de les certificacions lingüístiques que exigeix la llei per a la pràctica professional a Catalunya.

No vull tancar aquesta carta, sense agrair a totes les infermeres i infermers que, arribats d’arreu de l’estat i altres països, us heu incorporat recentment a la cura de la població de Catalunya amb la predisposició de contribuir a l’excel·lència de la nostra professió en totes les seves dimensions; alhora que posar en valor les infermeres que les acompanyeu en aquest procés d’adaptació i integració.

Moltes gràcies a totes,

 

Dra. Glòria Jodar Solà
Degana del CCIIC

Barcelona, 6 de març de 2023

 

Codi d’Ètica de les infermeres de Catalunya (PDF català)

Código de Ética de las enfermeras de Cataluña (PDF castellano)