El CCIIC i l’AIFICC demanem que se solucionin el greuge a les infermeres que van aprovar l’oposició el 2018 i la disrupció assistencial que ha generat la distribució de places a l’ICS

Imprimir aquesta noticia

POSICIONAMENT

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) manifestem la nostra preocupació per la resolució de la darrera convocatòria específica per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/da sanitari/ària en Infermeria (subgrup A2) a l’Institut Català de la Salut (ICS) i donem suport a les professionals afectades.

A més, considerem que l’assignació de places resultant –a part del greuge a les professionals que van aprovar l’oposició ara fa 5 anys (2018)– altera el marc assistencial de Catalunya, en un moment en què l’especialització i l’expertesa són condicions imprescindibles per desenvolupar el Pla de Salut de Catalunya 2021-2025, aprovat pel Govern el desembre de 2021.

Per tot això, exposem:

  1. Que, malgrat que la convocatòria s’ha fet de conformitat amb el que preveu la Llei 55/2003, de 16 de desembre de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut –en concordança amb el Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero, sobre Selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social–; ha existit una manca de definició en el procés que ha produït les següents situacions:
  • El desconeixement de les places concretes a les quals opten les infermeres, malgrat que l’Estatut, article 30 punt 4, indica que “Las convocatorias deberán identificar las plazas convocadas indicando, al menos, su número y características, y especificarán las condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes, el plazo de presentación de solicitudes, el contenido de las pruebas de selección, los baremos y programas aplicables a las mismas y el sistema de calificación”. Un aspecte que altres comunitats autònomes (CCAA) han resolt especificant la distribució de places per gerències territorials i centres de treball.
  • L’escassa concreció i claredat de les bases que ha donat marge i cabuda a acords presos pels mateixos Serveis d’Atenció Primària (SAP) i en el mateix moment de l’acte d’elecció. Una situació que ha derivat en casuístiques diferents, en funció del lloc i del procés; o, fins i tot, respecte de l’aplicació o no del criteri de continuïtat assistencial, segons el cas.
  1. Tot i que la convocatòria era per a la categoria de diplomat/da sanitari/ària en Infermeria (subgrup A2), l’oferta conjunta de places sense especificar la seva naturalesa ha fet que moltes infermeres hagin hagut de canviar d’àmbit de treball, passant de l’àmbit de l’atenció primària a l’hospitalària i viceversa; la qual cosa comportarà:
  • Una pèrdua immediata d’expertesa i qualitat de la cura, associada a la disrupció en la continuïtat assistencial.
  • Malbaratar el coneixement i experiència d’infermeres expertes sense opció a exercir la seva especialitat, aliena al nou àmbit de cura.
  • Una sobrecàrrega per a les professionals dels diferents serveis que hauran de formar les infermeres que s’incorporen a llocs de treball diferents als de la seva àrea de coneixement.
  • Un repunt de l’estrès laboral entre les infermeres afectades que hauran de fer front a unes exigències no d’acord amb els coneixements o habilitats pròpies del seu àmbit d’especialització.
  • La previsible pèrdua de confiança dels usuaris i usuàries en un sistema de salut menys eficient.
  1. Que l’ICS no preveu la reubicació de les infermeres afectades en els àmbits d’atenció on han desenvolupat la seva trajectòria professional en els últims anys, a curt termini i amb caràcter previ a la pròxima convocatòria dels processos selectius d’estabilització de desembre de 2022.

Per tot això, el CCIIC i l’AIFICC demanem que s’obri una taula de diàleg per establir un procés d’estabilització definitiva de les infermeres que van aprovar l’oposició el 2018, abans que s’incorporin professionals de convocatòries posteriors; i se solucioni el dèficit assistencial que generarà la situació, en el si de l’Institut Català de la Salut.

 

Barcelona, 23 de gener de 2023

 

COMUNICAT PDF