Aprovada la Guia de Prescripció Infermera de Cremades

Imprimir aquesta noticia
Les cremades són la quarta causa de traumatisme al món i, a Espanya, provoca més de 1.300 hospitalitzacions a l’any i entre 3 i 4 defuncions al dia.
El Consell d’Infermeres insisteix a demanar que els textos finals de les guies, respectin la totalitat dels catàlegs de medicaments i productes proposats en les fases prèvies, per no haver d’esperar a futures revisions per ampliar l’autonomia i eficàcia de la cura infermera en els diferents àmbits de prescripció.
Amb aquesta de cremades –juntament amb les d’hipertensió, diabetis i ferides– ja són quatre les guies de prescripció infermera.

El Ministerio de Sanidad publica avui, 18 de juliol (BOE Núm. 171), la resolució per la qual valida la «Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: Quemaduras (Código de identificación: 202206-GENFQUEMADURAS)», text aprovat a la reunió del 22 de juny de 2022 de la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

La Guia de Cremades –que junt amb les de Ferides, Hipertensió i Diabetis, suma el quart protocol de Prescripció Infermera aprovat fins a la data– és la base que estableix el marc de referència per a la realització d’actuacions infermeres en pacients amb cremades; i és, a partir d’aquest document, que les Comunitats Autònomes elaboraran els protocols i/o guies assistencials específics adaptats al seu context territorial.

La guia preveu la cura infermera en persones que presentin cremades, qualsevol que sigui la seva entitat o etiologia i que necessitin ser ateses mitjançant indicacions o directament per un professional de la salut; i identifica els processos assistencials, patologies i/o situacions clíniques en funció de la profunditat (1r grau o epidèrmica, 2n grau o dèrmica i 3r grau o subdèrmica), de l’extensió (lleus, moderades i greus) i l’etiologia (tèrmiques, elèctriques, químiques, radioactives o per fred) de les cremades, fent extensiva l’actuació a les seqüeles i complicacions derivades de les cremades.

El protocol especifica aspectes com la necessària constància de la identificació de la infermera o infermer que executa les diferents actuacions en la història clínica del pacient; o l’actuació i el rol de la infermera en el marc del seguiment col·laboratiu pels professionals de referència del pacient durant les diferents fases del tractament, incloses les condicions que s’han de complir per a la possible prescripció de finalització, pròrroga o suspensió del mateix per part de la infermera.

MEDICAMENTS I PRODUCTES PER A CREMADES SUBJECTES A PRESCRIPCIÓ MÈDICA PER PART DE LES INFERMERES

La Guia de Cremades inclou medicaments i productes per al tractament dels pacients amb cremades, subjectes a prescripció mèdica per part de les infermeres, tals com les bromelaïnes, les combinacions amb col·lagenasa o amb sulfadiazina de plata, la sulfadiazina argèntica. La guia inclou també corticoesteroides, tòpics de mitjana i alta potència, com la betametasona, la fluocinolona, la diflucortolona, la fluocinonida, la mometasona, l’acceponat de metilprednisolona i el d’hidrocortisona, la beclometasona, la fluticasona i el prednicarbat que només s’utilitzaran en el cas de complicacions de cremades com les reaccions al·lèrgiques a pomades antibiòtiques, la hipergranulació o per tractar cicatrius hipertròfiques, entre d’altres, a definir en els protocols específics.

En referència als medicaments i productes regulats, la degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), Estrella Martínez, insisteix a demanar “que els textos finals de les guies, respectin la totalitat dels catàlegs de medicaments i productes proposats per les infermeres en les fases prèvies, per no haver d’esperar a futures revisions per ampliar l’autonomia i eficàcia de la nostra cura en els diferents àmbits de prescripció”.

CREMADES, LA QUARTA CAUSA DELS TRAUMATISMES AL MÓN

Les cremades són la quarta causa més freqüent de traumatismes a tot el món, després dels accidents de trànsit, les caigudes, i la violència interpersonal. Les lesions per cremades no mortals són una de les principals causes de morbiditat, incloent-hi l’hospitalització perllongada, la desfiguració i la incapacitat. Segons dades publicades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2018), es produeixen al món cada any 180.000 morts degudes a cremades.

A Espanya, la prevalença de les cremades cada 100.000 habitants, indica que es produeixen 300 cremades anuals, que requereixen atenció mèdica; incidència que es tradueix en més de 6.500 visites a urgències anuals com a resultat de cremades (més de 18 al dia).

De les 300 esmentades cremades, 14 requereixen ingrés hospitalari i del total d’aquests ingressos, entre 50 i 80 (segons l’any i estadística dels últims set anys) moren a l’hospital al voltant d’un 4,4% dels més de 1.300 pacients hospitalitzats (entre 3 i 4 al dia). L’anàlisi, amb perspectiva de gènere, revela que dues de cada tres persones ingressades són homes en tots els grups d’edat, excepte en els majors de 65 anys, entre els quals les dones representen gairebé el 60% de tots els ingressos per cremades.

Quant a les causes, les cremades per flama i les escaldadures són les més freqüents en tots els grups de població i els tres principals factors de risc per a la supervivència dels pacients cremats són, per ordre: la superfície total cremada, l’edat i la inhalació associada de fums.

 

GUIES DE PRESCRIPCIÓ INFERMERA

Cremades

Hipertensió i Diabetis

Ferides