11/12/21: Convocatòria Oficial de la prova objectiva d’accés al títol d’especialista en Infermeria Familiar i Comunitària (FiC)

Imprimir aquesta noticia

La prova telemàtica es realitzarà el pròxim dissabte 11 de desembre i la data límit d’inscripció és el 23 de novembre de 2021.

La publicació del BOE d’avui, 8 de novembre de 2021, revela per fi la data de la prova objectiva corresponent a l’accés al títol d’especialista en Infermeria Familiar i Comunitària (FiC) que fixa la primera convocatòria per al dissabte 11 de desembre; i la segona convocatòria, dins dels deu mesos següents a la primera convocatòria. La data, hora i lloc de celebració de l’examen es comunicarà mitjançant nota informativa, a través de la pàgina web del Ministerio de Universidades.

QUAN I COM INSCRIURE-S’HI?

El termini i forma de presentació de les sol·licituds i documentació necessària, descrits a la disposició, estableixen que serà indispensable presentar la sol·licitud d’inscripció en un termini de quinze dies naturals, comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta convocatòria al BOE. Únicament els aspirants que apareguin a les llistes provisionals i definitives d’admesos podran realitzar aquesta inscripció, que es realitzarà a la pàgina web del Ministeri d’Universitats.

Així doncs, la formalització de la inscripció queda supeditada a la data límit del 23/11/21 i al compliment dels requisits estipulats a la redacció de la disposició publicada (vegeu enllaç al BOE al peu d’aquesta pàgina).

COM SERÀ LA PROVA?

Pel que fa al contingut i l’estructura de la prova objectiva, que serà telemàtica, les preguntes versaran sobre les bases científiques i tecnològiques necessàries per a la pràctica actualitzada de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària, recollides al programa formatiu vigent de l’especialitat.

La prova objectiva serà en modalitat virtual, escrita i constarà de dues parts, que es realitzarà de manera ininterrompuda el mateix dia.

La primera part de la prova consistirà en un qüestionari de 100 preguntes tipus test, més 10 de reserva, de respostes múltiples, de les quals només una serà vàlida. Aquesta part té una durada de 2 hores. El qüestionari de preguntes s’estructurarà amb el grau de discriminació i dificultat que es correspongui amb el bon fer professional d’una especialista d’infermeria familiar i comunitària en la pràctica habitual, d’acord amb el programa formatiu corresponent. En la qualificació d’aquesta part, es valorarà amb 1 punt cada resposta correcta, es restarà 0,35 punts per cada resposta incorrecta, i es deixaran sense puntuar les preguntes que no hagin estat respostes. El qüestionari de preguntes es valorarà sobre una escala de 0 a 100 punts.

La segona part de la prova consistirà en l’anàlisi de 5 casos clínics referits a l’especialitat i que abastin diferents situacions clíniques que incloguin aspectes fonamentals de l’exercici professional d’aquesta. Cada cas anirà seguit de cinc preguntes, per a cadascuna de les quals es proposaran diverses respostes alternatives, de les quals només una serà la correcta. Aquesta part tindrà una durada d’una hora. El contingut d’aquesta part haurà de permetre la comprovació que les aspirants estan capacitades per donar resposta als problemes d’infermeria que es presenten en l’àmbit específic de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària. En la qualificació d’aquesta part es valorarà amb 4 punts cada resposta correcta, es restarà 1 punt per cada resposta incorrecta, i es deixaran sense puntuar les preguntes que no hagin estat respostes. Aquesta valoració, sobre una escala de 0 a 100 punts, estarà integrada per la suma de les puntuacions que obtingui l’aspirant en cada cas clínic, als efectes de les quals cadascun es valorarà sobre una escala de 0 a 20 punts.

Un cop celebrada la prova, en un termini de cinc dies hàbils, es faran públiques les plantilles provisionals de les respostes considerades correctes per la Comissió Avaluadora, mitjançant l’exhibició de les mateixes a la pàgina web del Ministerio de Universidades.

PDF (BOE Núm. 267, de 8 de setembre de 2021) MINISTERIO DE UNIVERSIDADES, 18263 – Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.