Prescripció Infermera: validat el protocol per a la indicació d’Anticoagulants Orals

Imprimir aquesta noticia

El Departament de Salut ha finalitzat l’elaboració d’un nou Protocol per la indicació, ús i autorització de dispensació d’Anticoagulants Orals (ACOs) per part de les infermeres i els infermers el qual ha estat validat per la Comissió Farmacoterapèutica del SISCAT i introdueix les particularitats d’aplicació territorial, a Catalunya, de la ‘Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os de: anticoagulación oral’, publicada el 7 d’agost de 2023 pel Ministerio de Sanidad.

El document es pot consultar a la web del Programa d’Harmonització Terapèutica i, tal com informa el Departament de Salut, s’han aplicat els canvis sobre l’indicador del catàleg de productes farmacèutics per tal que la indicació infermera d’aquests medicaments sigui efectiva a partir de l’1 de maig.

Fins a la data, ja són nou les guies assistencials publicades pel Ministerio de Sanidad –Anticoagulació Oral, Cremades, Deshabituació Tabàquica, Diabetis, Hipertensió, Febre, Ferides, Procediments diagnòstics o terapèutics que requereixen l’ús d’anestèsics locals i Ostomies– i quatre els protocols específics –Anticoagulants Orals, Cremades, Ferides i Ostomies– desenvolupats pel Departament de Salut.

 

GUIES I PROTOCOLS

Guia Anestèsics locals

Guia Anticoagulació Oral / Protocol Anticoagulació Oral

Guia Cremades / Protocol Cremades

Guia Deshabituació Tabàquica

Guia Hipertensió i Diabetis

Guia Febre

Guia Ferides / Protocol Ferides

Guia Ostomies / Protocol Ostomies