COMUNICAT CCIIC – Consell i col·legis professionals d’infermeres: preservem els drets de les infermeres, la cura de la professió i la salut de les persones

Imprimir aquesta noticia
COMUNICAT
Consell i col·legis professionals d’infermeres: preservem els drets de les infermeres, la cura de la professió i la salut de les persones

Demanem la revisió del III Pre-Acord de l’ICS i el respecte del dret de vaga com a dret individual i col·lectiu.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els col·legis oficials de Barcelona (COIB), Girona (COIGI), Lleida (COILL) i Tarragona (CODITA) manifestem que, com a corporacions de dret públic, tenim com a finalitat la representació i defensa general de la professió infermera d’acord amb els interessos i les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

L’evolució acadèmica i científica de la professió infermera, juntament amb el desenvolupament de la societat, és una història de superació de reptes, trencament de sostres i salt d’escletxes. Aquest esperit és el que ha fet possible la Infermeria que coneixem el dia d’avui. Infermeres amb formació de Grau universitari des del 2010, amb formació d’especialista i també amb postgraus, màsters i doctorats.

L’objectiu principal del CCIIC és el correcte desenvolupament professional que pretén oferir a la ciutadania les millors cures i que requereix el reconeixement professional del Grau que li correspon i el nivell laboral de la categoria especialitzada en el lloc de treball i les retribucions salarials adequades.

Des del Fòrum de Diàleg Professional del Departament de Salut creat el 2019, en la fase operativa, es va consensuar amb totes les entitats participants la redacció i el desplegament del Model d’Especialitats Infermeres de Catalunya (MEIC). Tal com indica el document de conclusions, també es van plantejar com a prioritats la millora de les condicions laborals de les infermeres, amb respecte per la igualtat de gènere en els llocs de presa de decisió i el reconeixement de l’especialitat com a valor diferenciador en les convocatòries de places.

Aquestes són qüestions ja consensuades que, inexplicablement, no han arribat a materialitzar-se ni en l’actualització del conveni laboral del SISCAT ni en el III Pre-Acord de l’ICS. Cap dels dos s’ajusta a aquests acords ni a la necessitat de millorar el reconeixement, l’atracció i la fidelització de les infermeres en el conjunt del sistema de salut. El gener de 2023, el CCIIC ja va manifestar de nou la pèrdua d’oportunitats per fer efectives totes les millores proposades i consensuades.

El febrer de 2023, la creació per part del Departament de Salut de la Taula Mèdica Bilateral (taula de treball per afavorir el diàleg amb el col·lectiu de facultatius i facultatives en relació amb aspectes organitzatius i assistencials de l’atenció sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut) va aconseguir frenar les vagues de gener del 2023 convocades pels metges. Les infermeres vàrem estar expressament excloses i, posteriorment, convidades a asseure’ns a banda en un altre espai.

Vàrem desestimar unànimement aquesta proposta del Departament de Salut per a la creació d’una taula infermera, excloent-nos de la taula facultativa, de la qual i com altres professionals, hauríem de formar part d’acord amb la Llei 44/2003, que estableix que les infermeres som també facultatives, com ho són la resta de professions sanitàries titulades que apareixen en l’esmentada Resolució.

Davant la situació, aquest Consell d’Infermeres va impugnar en via administrativa la Resolució del conseller, que va ser desestimada. Seguidament, en defensa del dret de representació, igualtat i participació de les infermeres, vàrem interposar recurs contenciós administratiu, admès a tràmit el passat 11 d’agost pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 9.

La raó principal, entre d’altres, i com va explicar en el seu dia la degana del Consell, la Dra. Glòria Jodar, en l’article d’opinió “Salut som totes”, és que “la bilateralitat portarà més precarietat i més desigualtat”.

És per tot això que el Consell i els Col·legis no entenem que les reivindicacions professionals de les infermeres no arribin a les taules de negociació i s’assoleixin acords que no recullen totes les aportacions esmentades. Acords que manquen de reconeixement professional i laboral i d’una retribució salarial que, tot i haver augmentat, no és equitativa tenint en compte que portem 14 anys amb el Grau universitari d’Infermeria i 18 anys amb especialitats reconegudes pel Reial Decret 450/2005.

Després de revisar el III Pre-Acord de l’ICS, el CCIIC i els quatre col·legis volem fer les següents puntualitzacions per requerir:

  1. En primer lloc, que l’àmbit de competència és propi de cada professió i l’autoritat per exercir-la la donen la titulació universitària i la col·legiació. Cap institució ni professional pot donar autorització per exercir competències d’una professió a qui no estigui capacitat per exercir-la (art. 9.4 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries). No correspon als proveïdors proposar experteses no reglades.
  2. Que se’ns consideri, d’acord amb l’esmentada Llei, com a facultatives amb tots els drets de representació, d’igualtat i de participació, entre d’altres, inherents a la nostra condició.
  3. Que la categoria professional de l’especialitat es vinculi al lloc de treball, amb valor diferenciador a la convocatòria de places, d’acord amb el corresponent títol d’especialista amb Formació Sanitària Especialitzada (FSE) i amb la retribució corresponent en el sou i complements. Que la carrera professional s’atribueix al recorregut de tota la trajectòria professional de la infermera, que inclou la formació continuada, els resultats assistencials, la docència i la recerca. Dins de la carrera professional es poden incloure les infermeres IPA i les experteses clíniques encara pendents d’ordenació professional o amb especialitats sense pla formatiu desenvolupat.
  4. Que no es pot circumscriure només l’especialitat medico-quirúrgica (sense pla formatiu) a l’àmbit hospitalari i no tenir en compte la resta d’especialitats reconegudes que també hi presten servei (pediatria, geriatria, salut mental, llevadores i infermeres del treball).
  5. Que el complement d’homologació del sou base no vagi en detriment de la part variable de la DPO i que l’homologació contempli tots els complements específics, inclosa l’exclusivitat.
  6. Per finalitzar, que es revisi el III pre-Acord per tal d’establir una equitat en el repartiment del pressupost destinat a la millora de les retribucions dels professionals o de les diferents categories professionals, alhora que es contempli la conciliació familiar i laboral.

Davant la pressió originada per les mobilitzacions i les vagues previstes, considerem que són molts els reptes professionals pendents de desenvolupar i que han estat plantejats reiteradament per aquest Consell davant del Departament de Salut, el CatSalut i les patronals. Recordem que, d’acord amb el nostre Codi d’Ètica, la infermera pot exercir el dret a la vaga per raons d’interessos professionals i per millorar el servei que presta a les persones, les famílies o la comunitat; i també és conscient del fi que persegueix, dels valors i arguments que la fonamenten i de les conseqüències previsibles que té, vetllant per la seguretat de les persones ateses.

Per tot això, el CCIIC i els col·legis demanem:

Que s’atenguin els nostres requeriments i es vetlli perquè el marc laboral de les infermeres sigui un factor de desenvolupament i creixement professional que permeti proveir unes cures de salut de qualitat a la població.

Que es respecti el dret a vaga al qual, aquest Consell i els respectius Col·legis Professionals, donem suport com a dret individual i col·lectiu de les infermeres, sempre que s’ajusti al nostre Codi d’Ètica i a la legislació vigent.

 

Barcelona, 4 de desembre de 2023

 

COMUNICAT PDF