Aprovada l’oferta i convocatòria de 329 places IIR 2022 a Catalunya

Imprimir aquesta noticia

El Ministerio de Sanidad ha publicat l’Ordre SND-948-2021 per la qual s’aprova l’oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2021 per a l’accés en l’any 2022, a places de formació sanitària especialitzada d’Infermeria (IIR).

Així doncs, la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, d’acord amb el que preveu l’article 22.5 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, atenent les propostes realitzades per les comunitats autònomes i previ informe de la Comisión Delegada de Enfermería, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud i del Ministerio de Universidades, ha fixat l’oferta de places a incloure en la convocatòria de proves selectives 2021 per iniciar la formació sanitària especialitzada en l’any 2022.

Tal com recull l’ordre ministerial, es convoquen 1.822 places per a les especialitats relacionades a l’apartat 4 de l’annex I de Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer, d’acord a:
a) 1.822 places distribuïdes per comunitats autònomes en els centres i unitats docents que s’indiquen en l’annex I, sigui quina sigui la titularitat pública o privada dels centres.
b) 128 places podran ser cobertes en aquesta convocatòria pel torn de persones amb discapacitat, mitjançant el procediment regulat en la disposició primera de la present ordre.
c) 36 places podran ser cobertes per persones que no siguin titulars d’una autorització per residir a Espanya, a les quals es fa referència en la disposició segona, apartat 1.e) d’aquesta ordre, segons el que preveu l’article 7.2 de l’ordre de 27 de juny de 1989, corresponent al dos per cent del total de les places ofertades per a aquesta titulació.

Pel que fa a Catalunya, es convoquen un total de 329 places, corresponents a les especialitats infermeres de:
• Salut Mental: 52
• Treball: 2
• Familiar i Comunitària: 134
• Geriàtrica: 35
• Obstètrico-Ginecològica: 69
• Pediàtrica: 37

 

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 27 de setembre del 2021 i la prova tindrà lloc el 29 de gener de 2022.

Consulteu tota la informació a: Orden SND-948-2021-Convocatoria plazas EIR-2022-11-9-21 (Orden SND/948/2021, de 8 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2021 para el acceso en el año 2022, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física).