Col·laboracions Institucionals

Imprimir aquesta pàgina

Principalment les col·laboracions institucionals es realitzen a través de la representació en diferents grups i comissions externes. Són aquelles acceptades i acordades per propostes de diferents procedències (principalment de l’Administració).

Actualment, el Consell es troba representant ens les següents Comissions i Consells Assessors de l’Administració:

 

REPRESENTACIONS ESTABLES

 

CONSELL ASSESSOR SOBRE TABAQUISME A CATALUNYA.

 

El Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya és l’òrgan consultiu del Departament de Salut que té per finalitat assessorar i promoure accions de lluita contra el tabaquisme a Catalunya.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC: Cristina Martínez Martínez       

 

 

CONSELL DE LA PROFESSIÓ INFERMERA DE CATALUNYA (CPIC)

 

El Consell de la Professió Infermera de Catalunya, adscrit al Departament de Salut, és l’òrgan permanent de consulta i participació del col·lectiu infermer a Catalunya, en reconeixement de la singularitat de l’exercici d’aquesta professió.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC: Núria Cuxart Ainaud (titular), M. Lluïsa Brull Gisbert (suplent)

 

 

COMITÈ DE BIOETICA DE CATALUNYA  

 

El Comitè de Bioètica de Catalunya és un òrgan assessor en matèria de bioètica i fòrum de referència en el debat bioètic del Govern i de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com de la comunitat científica. 

 

Més informació

 

Representant del CCIIC:   Montserrat Busquets Surribas

 

 

CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR DEL PLA DE PANDÈMIA DE LA GRIP A CATALUNYA

 

El Consell Científic Assessor del Pla de Pandèmia de la Grip a Catalunya és creat per orientar les decisions del Comitè Executiu de Catalunya per a la prevenció, control i seguiment d’una possible pandèmia de grip.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC:   Marta Vilanova Vilà

 

 

PLE DEL FÒRUM D’ENTITATS DE PERSONES USUÀRIES DE L’AUDIOVISUAL. CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

 

El Ple del Fòrum d’Entitats de Persones Usuàries de l’Audiovisual del Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’òrgan de decisió i d’adopció d’acords del Fòrum d e les entitats que representen les persones usuàries dels mitjans audiovisuals a Catalunya.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC:   Núria Cuxart Ainaud

 

 

COMISSIÓ ASSESSORA DE L’ATENCIÓ MATERNOINFANTIL I ATENCIÓ A LA SALUT AFECTIVA, SEXUAL I REPRODUCTIVA

 

La Comissió Assessora de l’atenció maternoinfantil i atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva té com a objectiu assessorar en relació amb les accions que en matèria de l’atenció maternoinfantil i de l’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva pretengui endegar el departament competent en matèria de salut i els organismes que en depenen o té adscrits, així com elaborar les línies d’actuació a desplegar en aquest àmbit.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC:   Isabel Salgado Poveda                  

  

 

CONSELL CATALÀ FORMACIÓ CONTINUADA PROFESSIONS SANITÀRIES

 

El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) es va crear l’any 2006 com a òrgan adscrit al Departament de Salut.

La seva finalitat és la regulació de la formació continuada de les professions sanitàries establint mecanismes que garanteixin la coordinació i l’homogeneïtat de les estructures d’acreditació i la gestió de les institucions de formació continuada a Catalunya, així com els programes i les activitats de les diferents professions sanitàries.

 

Més informació

 

Representants del CCIIC: Rosa Bayot Escardívol i Núria Balaguer Cerdà      

 

El Plenari del CCFCPS entre altres funcions, té la de proposar la constitució dels consells tècnics de formació continuada de les diferents professions sanitàries incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.

 

El Consell Tècnic d’Infermeria està integrat per: Rosa Bayot Escardívol, Núria Balaguer Cerdà, Lucia Pla
Saborit, Yolanda Morales Lozano.

 

 

CONSELL GENERAL DE PARTICIPACIÓ ICS

 

El Consell General de l’ICS té objectius d’assessorament, consultius, de seguiment i de supervisió de l’activitat sanitària de l’ICS.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC:   Núria Cuxart Ainaud             

 

 

COMISSIÓ NACIONAL PER A UNA INTERVENCIÓ COORDINADA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

 

La Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista té com a objectiu constituir-se com el model de referència comú per a les intervencions respecte de les diferents formes d’exercir la violència masclista i els àmbits en què aquesta es pot produir, d’acord amb el que estableix la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC:   Núria Cuxart Ainaud

 

Grups de treball en els que hi ha representació infermera:

Grup de Treball actualització del Programa d’intervenció integral contra la violència masclista (GT de seguiment tècnic de la CNVM)

Representant  del CCIIC: Dolors Rodríguez Martín

 

Grup de Treball sobre la Violència Masclista en Dones Adolescents i Menors d’edat

Representant del CCIIC: Montserrat Prat Tordera 

 

 

CONSELL ASSESSOR SINDIC GREUGES PREVENCIÓ TORTURA, I ALTRES TRACTES O PENES CRUELS, INHUMANS O DEGRADANTS.

 

La funció del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, és assistir i assessorar el Síndic en l’exercici de les funcions que li corresponen com a Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC: Núria Cuxart Ainaud (titular), M. Lluïsa Brull Gisbert (suplent)

 

 

CONSELL DE DIRECCIÓ DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

 

Les funcions del Consell de Direcció del SCS són, entre d’altres, fixar els criteris d’actuació del Servei Català de la Salut, d’acord amb les directrius del Departament de Salut i del Consell Executiu, en el marc de la política sanitària de la Generalitat, i establir els criteris generals de coordinació de tot el dispositiu sanitari públic i de cobertura pública, especialment pel que fa a les activitats que portin a terme les regions sanitàries.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC:  Núria Cuxart Ainaud (titular), Dolors Llorens Basses (suplent)      

 

 

CONSELL DE SALUT DE CATALUNYA

 

El Consell de Salut és l’òrgan central de participació comunitària. Li corresponen, entre d’altres, les funcions d’assessorar el departament competent en matèria de salut i els ens que en depenen en tots els assumptes relacionats amb l’atenció sanitària, l’atenció sociosanitària i la salut pública, i formular-los propostes relatives a aquests àmbits.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC: Núria Cuxart Ainaud (titular), M. Lluïsa Brull Gisbert (suplent)

 

 

CONSELLS DE SALUT DE LES REGIONS SANITÀRIES

 

Els Consells de Salut de les regions Sanitàries són els òrgans de participació comunitària territorial, tots ells adscrits al Departament de Salut.

 

Més informació

 

Relació dels Consells de Salut i representants:

 

CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE BARCELONA

Representant del CCIIC:   Rosalia Santesmases Masana.        

 

CONSELL DE SALUT DEL CONSORCI SANITARI DE BARCELONA

Representant del CCIIC:   Roser Cadena Caballero                 

 

CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA CATALUNYA CENTRAL

Representant del CCIIC:   Mireia Subirana Casacuberta 

 

CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA CAMP DE TARRAGONA

Representant del CCIIC:  Manuela Bonillo Caballero

 

CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA TERRES DE L’EBRE

Representant del CCIIC:   Mª Lluïsa Brull Gisbert          

 

CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA LLEIDA

Representant del CCIIC:   Montserrat Gea Sánchez              

 

CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA ALT PIRINEU I ARAN

Representant del CCIIC:   Montserrat Gea Sánchez             

 

CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA GIRONA

Representant del CCIIC:   Carme Puigvert Vilalta          

 

COMISSIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

 

La missió i funcions de la CTMDC són, entre d’altres, establir criteris homogenis sobre els Drets d’informació concernents la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, en diferents àmbits.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC: Isabel Pera Fàbregas (titular), Núria Sáez Gómez (suplent)

 

 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L’AQUAS

 

El Consell de Participació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya és l’òrgan de participació, consulta, debat i proposta de les administracions competents i dels sectors i les organitzacions amb funcions relacionades amb els objectius del millorament de la qualitat del sistema de salut i del desenvolupament de la competència dels seus professionals.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC:   Judith Roca Llobet                        

 

 

COMISSIÓ TREBALL REGISTRES PROFESSIONALS SANITARIS CATALUNYA

 

La Comissió de Treball de Registres Professionals Sanitaris de Catalunya realitza els inicis dels treballs de desplegament del registre: Definir les línies estratègiques, determinar mecanismes de coordinació, identificar els punts crítics del procés de desplegament i analitzar l’estat de situació dels registres existents.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC:  

 

 

CONSELL DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES

 

L’objectiu del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya és abordar, amb una visió integradora i des d’un punt de vista multiprofessional i interdisciplinari, els aspectes més estratègics de les professions sanitàries i les seves repercussions professionals.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC:   Núria Cuxart Ainaud             

 

 

CONSELL CONSULTIU DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA

 

El Consell Consultiu de Salut Pública és l’òrgan de participació central sobre qüestions relacionades amb la salut pública i la salut en general.

 

Més informació

 

Representant del CCIIC: Margarita Puigvert Vilalta         (titular), Glòria Jodar Solà (suplent).

 

 

CONSELL DE SALUT LABORAL

 

El Consell de Salut Laboral és l’òrgan consultiu i participatiu per a les qüestions referents a la salut laboral.

 

Més informació        

 

Representant del CCIIC: Joan Conesa Garrido    

 

 

CONSELL ASSESSOR DE L’ESTRATÈGIA NACIONAL D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT COMUNITÀRIA (ENAPISC)

 

És l’òrgan que ha de liderar la implementació del nou model d’Atenció Primària a Catalunya. Aquest consell, que té com a missió actuar com a garant en el procés de desenvolupament de l’ENAPISC, s’encarregarà d’emetre les recomanacions necessàries per al desplegament de les actuacions.

 

Més informació        

 

Representants del CCIIC:    

Titular: Glòria Jodar Solà    

Suplent: Enric Mateo Viladomat    

Titular: Glòria Carol Moyano   

Suplent: Gemma Amat Camats    

 

 

OBSERVATORI PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE

 

L’Observatori de la Igualtat de Gènere és un òrgan assessor del Govern adscrit a l’Institut Català de les Dones creat per la Llei 17/2015 de 21 de juliol com una de les mesures per garantir el compliment de la Llei i assolir la igualtat efectiva de dones i homes.

 

Més informació        

 

Representant del CCIIC: Montserrat Gea Sánchez (titular) Dolors Llorens Basses (suplent)    

 

 

COL·LABORACIONS PUNTUALS

 

COMISSIÓ ASSESSORA PLA DE GARANTIA DE L’ESTABILITAT LABORAL

 

El creixement de la temporalitat experimentat aquests darrers anys i el risc que això pugui impactar en la qualitat assistencial que ofereix el sistema nacional de salut, obliga a adoptar actuacions que tinguin impacte a curt termini. Amb aquesta voluntat, el Departament de Salut va impulsar la redacció del Pla de garantia de l’estabilitat laboral conjuntament amb la creació d’una comissió assessora integrada per organitzacions professionals, sindicals i sanitàries. El resultat és un diagnòstic exhaustiu de la temporalitat al sector públic de salut i un full de ruta per a la millora a curt i mig termini de la qualitat de la contractació laboral al sector públic de salut. El 25 d’abril es va publicar el document de bases del Pla. 

 

Més informació

 

Representant: Núria Cuxart Ainaud

 

COMISSIÓ INFORME TRANSVERSAL INFERMERIA AQU CATALUNYA

 

Aquesta comissió té com a finalitat elaborar un informe transversal del grau d’infermeria, que contingui les principals conclusions d’aquest procés, amb l’objectiu de fer-lo arribar a les institucions educatives així com a les administracions educativa i sanitària. 

 

Representant: Carme Mayayo Monreal

 

 

ALTRES REPRESENTACIONS

 

ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE CATALUNYA:

 

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya té com a finalitats reforçar la presència social dels col·legis professionals, divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin el col·lectiu transversalment, d’acord amb els principis i valors següents: Defensar la validesa del model actual de col·legis professionals, crear espais de trobada i organitzar col·laboració.

 

Més informació

 

Representant CCIIC a l’Assemblea: Núria Cuxart Ainaud

 

 

SOCIETAT CATALANA DE MEDIACIÓ EN SALUT

 

La Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS) és una entitat integrada per col·lectius d’usuaris, de professionals i també agrupacions organitzacionals. Tots ells vinculats a l’àmbit de la Salut.

 

Més informació

 

Representant CCIIC Assemblea: Núria Cuxart Ainaud