El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya al·lega per millorar algun aspecte del projecte de decret que regula el procediment d’acreditació de professionals per a la prescripció infermera a Catalunya

Imprimir aquesta noticia

En resposta a l’escrit de la secretària general del Departament de Salut de 17 de gener de 2019 en relació amb el Projecte de decret de regulació del procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), ha presentat en temps i forma les al·legacions en el tràmit d’audiència obert.

 

Pots accedir a l’escrit formal d’al·legacions fent clic aquí així com les mateixes al·legacions expressades sobre l’escrit a al·legar fent click aquí.

 

A continuació oferim un resum de les al·legacions més rellevants:

 

1/10 Recordar que aquest projecte de decret https://ja.cat/7lESM  desplega el RD 1302/2018, de 22 de octubre https://ja.cat/kRLSv  que resta lluny del que es podria considerar d’acord a la pràctica real de les infermeres i els infermers si bé apunta cap a una futura seguretat jurídica per a les infermeres.

2/10 Des d’aquesta perspectiva, el Projecte de decret de regulació del procediment d’acreditació de les infermeres i infermers compleix en línies generals l’objectiu marcat de forma satisfactòria, tot i que s’identifiquen qüestions millorables que justifiquen aquestes al·legacions.

3/10  Volem assegurar que les infermeres i infermers puguin presentar la sol·licitud d’acreditació en temps i forma tant per via telemàtica com en els altres llocs que estableix la legislació sobre procediment administratiu vigent a Catalunya i a l’Estat.

4/10 Demanem que la certificació acreditativa del període d’experiència professional d’1 any sigui reglada i s’ajusti a un model determinat

5/10 Reclamem que les infermeres que treballen per compte propi i hagin de certificar l’any d’experiència que obliga el Real Decreto 1302/2018, puguin fer-ho tant a través del certificat de vida laboral com del període d’alta en l’IAE

6/10 Tot i estar en absolut desacord del programa formatiu que obliga Real Decreto 1302/2018 per les infermeres de cures generals que no tenen 1 any d’experiència, celebrem que es dissenyi conjuntament entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya però cal que siguin escoltades les facultats i escoles d’infermeria de Catalunya.

7/10 Tot i estar en absolut desacord del programa formatiu que obliga Real Decreto 1302/2018 per les infermeres de cures especialistes que no tenen 1 any d’experiència, celebrem que es dissenyi conjuntament entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya però cal que siguin escoltades les societats científiques.

8/10 Considerem que el termini màxim en què s’ha de notificar la resolució d’acreditació sigui de quatre mesos –i no de sis- comptadors a partir de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

9/10 Celebrem l’establiment d’un procediment excepcional per a l’acreditació de les infermeres i infermers on cada centre està obligat a comunicar de manera electrònica les dades identificatives de les infermeres i infermers amb l’experiència mínima d’un any tant de cures generals o especialitzades.

10/10 Però demanem que aquest procediment excepcional sigui per a totes les infermeres que estiguin prestant els seus serveis en els centres o establiments sanitaris públics i privats de Catalunya i, no només les del SISCAT

 

Barcelona, 20 de febrer de 2019