Posicionaments i reflexions

 

Posicionaments i reflexions

Información sobre el contenido del decreto catalán de prescripción enfermera

El Conseller Comin anunció el viernes 30 de junio, en rueda de prensa, el inicio de la tramitación del proyecto de decreto de indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de las enfermeras y enfermeros.

Información sobre el contenido del decreto catalán de la llamada "prescripción enfermera" al inicio de su tramitación

Compareixença Degana Comissió de Salut del Parlament 29.1.2015

Compareixença del Consell de Col·legis i els col·legis d’infermeres i infermers de les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida conjuntament amb diferents societats científiques per informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermera en el sistema sanitari.

2015 Diari de sessions Compareixença C.S. Parlament Degana i Presidents 29.1.2015

Consideracions a l’Avantprojecte de Llei orgànica per a la protecció de la vida del concebut i els drets de la dona embarassada

Text enviat als representants parlamentaris de les Corts Generals i del Parlament de Catalunya, mostrant la preocupació i el desacord pel retrocés que suposa l’Avantprojecte de llei orgànica per a la protecció de la vida del concebut i els drets de la dona embarassada de la vigent Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

2014 Consideracions a la Llei orgànica per a la protecció de la vida parlament i Congreso

Manifest respecte de la retallada d’hores assistencials pactada per l’ICASS i les principals patronals dels centres residencials de gent gran

Manifest subscrit per diferents organitzacions on es valoren negativament els acords d’aquest pacte, atès que, entre d’altres coses, entenen que s’afavorirà l’increment de la dependència dels usuaris de centres residencials i la disminució en la seva atenció i qualitat de vida.

2013 Manifest conjunt retallada d’hores pacte ICASS 10122013

Consideracions al RD Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones

Posicionament enviat als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i Parlament de Catalunya, expressant la preocupació pel RDL, que al parer del Consell comporta una negació de drets, ja que es deixa de banda aquelles persones que no tinguin condició d’assegurat o de beneficiari.

2012 Consideracions Consell R.D.L. 16.2012 Parlament i Congreso.

Nota conjunta de compromís per la defensa del sistema sanitari i social català

La Unió Catalana d’Hospitals, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, el Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i la Coordinadora d’Usuaris Sanitat de Catalunya, apel·len als partits polítics a preservar la confiança en el sistema sanitari i social del nostre país.

2011 Nota conjunta sistema sanitari. Unió, Consorci, COIB, Consell i CUS.

Informe preliminar sobre el document objectius de l’Institut Català de la Salut

A partir de les nombroses consultes i comunicacions ateses pels quatre col·legis infermers catalans relacionades amb el document que conté les propostes objectius de l'Institut Català de la Salut (ICS) a l'Atenció Primària, aquest informe preliminar té com a propòsit fer tot un seguit de consideracions sobre el mateix.

2008 Informe preliminar sobre el document objectius de l’Institut Català de la Salut.

Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiología

Informe del Consell de Col·legis amb l’objectiu d’analitzar el possible abast d’aquesta eventual invasió de competències per part dels tècnics en imatge per al diagnòstic, el seu impacte des dels diversos vessants, les mesures a adoptar i, si s’escau, les accions a emprendre.

2008 Invasió competencial en determinades funcions reservades a les Infermeres i Infermers adscrits als serveis de radiología.

Reflexió sobre l’organització dels serveis assistencials i el posicionament de la Infermeria en l’entorn del canvi

Document elaborat per la Mesa Institucional de les Direccions d’Infermeria, formada per l’ACI, ADEIC, ANDE, SATSE i aquest Consell, per la necessitat de redefinir les estructures d’organització i revisar els continguts dels llocs de treball dels càrrecs directius.

2001 Mesa Institucional. Reflexió sobre l’organització dels serveis assitencials i el posicionament de la Infermeria en l’entorn del canvi.